حل مسائل کامل کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه تحلیلی جلد 1 و 2 و 3

مسائل کتاب کاملا هماهنگ با آخرین ویرایش کتاب یعنی 12 هست

 

 - افرادی که کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه تحلیلی جلد 2

(ترجمه فرزین حاجی جمشیدی-هوشمند سردار-مرتضی براتی-علی خوارزمی) رو دارند میتوانند از این حل المسائل استفاده کنند.

- زبان کتاب به صورت انگلیسی روان است.

- درضمن این کتاب مرجع آموزش های آقای مرتضی بیات نیز میباشد.