کتاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی از آقای رانکوهی

Shive

 

- در دوپارت مجزا یکی بافرمت pdf (خود کتاب)  ودیگری بافرمت pptx (تهیه توسط آقای فراهی)

- درضمن این کتاب مرجع گفته های آقای مرتضی خواصی نیز میباشد.