یکی از بهترین و بی نظیر منابع برای درس معماری کامپیوتر  کتاب Computer System Archtecture

موریس مانو  ( مترجم: قدرت سپیدنام)