کتاب Oxford English For Information Technology


کتاب زبان تخصصی آکسفود-این کتاب مرجع گفته های آقای عباس نصیری نیز میباشد.

اگر فقط درسهای 1-2-3-5-6-7-8-9-11-12-22 رومیخواهید روی لینک دانلود limit کلیک کنید

واگه خواهان کل کتاب والبته باحجم بیشترهستید روی لینک دانلود Full کلیک کنید.