کتاب مبانی فیزیک جلد دوم : الکتریسیته و مغناطیس ویرایش هشتم سال 2008