مینی پروژه هایی که دانشجویان عزیز کلاس ارائه مطاب علمی وفنی آقای فرهاد قره باغی آماده کرده اند.امیدوارم مورد پسند باشد.